Prijava!
Registracija!

Skupine


PROSTOVOLJNO OBVESTILO ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST


Gradnje
Gradbena dela na cestah

Datum objave: 22. 11. 2012
Številka objave: JN12656/2012


To obvestilo ureja:Direktiva 2004/18/ES in ZJN-2.


ODDELEK I: NAROČNIK

I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Irena Skubic, SI-1000 LJUBLJANA.Tel. 386 014788336. E-pošta irena.skubic@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si

I.2) VRSTA NAROČNIKA
Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.

I.3) GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna upravaI.4) ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov:
Ne.


ODDELEK II: PREDMET NAROČILA

II.1) OPIS

II.1.1) Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:

Dograditev pasu za počasna vozila od km 3.300 do km 5.450 na cesti G2-106/0261 Škofljica - Rašica; nujna dela po prekinitvi pogodbe z izvajalcem

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: 0261 cesta G2-106 Škofljica - Rašica
Šifra NUTS: SI021.

II.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:

Dograditev pasu za počasna vozila od km 3.300 do km 5.450 na cesti G2-106/0261 Škofljica - Rašica; nujna dela po prekinitvi pogodbe z izvajalcem

II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
45233120 (Gradbena dela na cestah)

II.1.6) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

II.2) SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL

II.2.1) Skupna končna vrednost naročil
Vrednost: 177049,65 EUR, z 20 % DDV


ODDELEK IV: POSTOPEK

IV.1) VRSTA POSTOPKA
S pogajanji, brez predhodnega javnega razpisa
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D

IV.2) MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1) Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena.

IV.2.2) Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba:
ne.

IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom


ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA

ŠT. NAROČILA:
C-059/2012

ŠT. SKLOPA:
1

NAZIV:
IDograditev pasu za počasna vozila od km 3.300 do km 5.450 na cesti G2-106/0261 Škofljica - Rašica; nujna dela po prekinitvi pogodbe z izvajalcem

V.1) DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA:
23. 10. 2012

V.2) INFORMACIJE O PONUDBAH
Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, SI-8000 Novo mesto.

V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 250652,64 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 177049,65 EUR, z 20 % DDV

V.5) INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:
Ne.


ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE

VI.1) INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:
Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete: prometna infrastruktura ESRR; prednostne usmeritve: področje cest.

VI.2) DODATNE INFORMACIJE

VI.3) PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.3.1) Organ, pristojen za pritožbene postopke
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.

Organ, pristojen za postopek mediacije


VI.3.2) Vložitev pritožb

VI.3.3) Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.

VI.4) DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
22. 11. 2012


PRILOGA D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILAUtemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu

Utemeljite oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/18/ES in ZJN-2.

1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu z Direktivo 2004/18/ES in ZJN-2
j) Vse ponudbe, predložene na podlagi odprtega postopka, postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali konkurenčnega dialoga, so bile nepravilne ali nesprejemljive. Na pogajanja so bili povabljeni samo tisti ponudniki, ki so izpolnjevali merila za ugotavljanje sposobnosti.

2) Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu

Prosimo, da jasno in izčrpno pojasnete, zakaj je oddaja naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedete dejanska dejstva ter utemeljite uporabo zgoraj izbrane pravne podlage iz Direktive 2004/18/ES oz. ZJN-2.

Maja 2011 je bila z Izvajalcem del CPL d.d., podpisana pogodba DRSC št. 2415-11-000166 za rekonstrukcijo ceste G2-106/0261 Škofljica - Rašica - dograditev pasu za počasna vozila od km 3.300 do km 5.450. Zaradi neizpolnjevanja izvajalčevih pogodbenih obveznosti (izvajalec je zamujal z deli po terminskem planu, opuščal je dela in pokazal namero, da ne bo nadaljeval z izvajanjem svojih pogodbenih obveznosti) je bila septembra 2012 pogodba s strani Naročnika prekinjena in stekel je postopek za unovčenje bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.Predmet tega naročila so nujna dela pred zimo, da se zagotovi varnost na cesti v gradnji, da se prepreči nastajanje škode na že izvedenih delih in odstrani zapora na cesti, in sicer:- zaščita vodovodaizvedba asfaltne površine na delu, kjer so že izvedena zemeljska dela.


Starejši razpisi

Števci (Blago)

Gradbena dela (Gradnje)

Pravne storitve (Storitve)

Dializni filtri (Blago)

Razna živila (Blago)

Razna živila (Blago)

Zemeljski plin (Blago)

Motorna vozila (Blago)

Namizno vino (Blago)

Dvigala (Blago)

Elektrika (Blago)

Elektrika (Blago)

Razna živila (Blago)