Prijava!
Registracija!

Skupine


OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI IZ 36. ČLENA ZJNVETPS


Blago
Nadomestni deli za tovorna vozila, dostavna vozila in osebne avtomobile

Datum objave: 7. 11. 2012
Številka objave: JN11952/2012

ODDELEK I: NAROČNIK

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., SLOMŠKOV TRG 10, Kontakt: Sektor za investicije in nabavo, V roke: Zdenka Trinko, SI-2000 MARIBOR.Tel. 386 24492309. Telefaks 386 024492379. E-pošta zdenka.trinko@posta.si.
Internetni naslovi: http://www.posta.si

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
Drugo (prosimo, navedite): pošta.

Poštne storitve


Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov:
ne.


ODDELEK II: PREDMET NAROČILA

II.1) Opis

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik:

Nabava rezervnih delov za tovorna vozila in prikolice v PE PLC Maribor.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbeDobava blaga.Nakup.
Glavni kraj dobave: Maribor.
Šifra NUTS: SI.

II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:

Nabava rezervnih delov za tovorna vozila in prikolice v PE PLC Maribor.

II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
34330000 (Nadomestni deli za tovorna vozila, dostavna vozila in osebne avtomobile)

II.1.5) Razdelitev na sklope:
Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.

II.1.6) Variante so dopustne:
ne.

II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)

II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija:
Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.posta.si


ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE

III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:

30 dni

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano

Okvirni sporazum.

III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila
Ne.

III.2) Pogoji za sodelovanje

III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 1 Potrdilo o nekaznovanosti – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS: o hudodelsko združevanje, o sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,o goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,o pranje denarja. Ponudnik predloži Potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje. Listina ne sme biti starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. V kolikor ponudnik potrdila ne bo predložil, mora predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v skladu z določilom 5. odstavka 45. člena ZJNVETPS podatke pridobil sam. Tuji ponudniki morajo predložiti:Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili prej navedenih kaznivih dejanj.P 2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v sodni register, v primeru, da je ponudnik samostojni podjetnik, mora biti vpisan v poslovni register Slovenije, ki ga izdaja AJPES. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti: da ima registrirano dejavnost oz. je vpisan v register poklicev ali trgovski register

III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju. Ponudnik predloži izjavo.P 4 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika). Ponudnik predloži izjavo.

III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 8 Ponudnik mora jamčiti za kvaliteto dobavljenih rezervnih delov; - ponudnik originalnih rezervnih delov mora ponuditi garancijski rok, kot ga ponuja proizvajalec.- ponudnik generičnih rezervnih delov mora ponuditi isti garancijski rok, kot ga ponuja proizvajalec istovrstnega originalnega rezervnega dela . - ponudnik akumulatorjev mora ponuditi garancijski rok kot ga ponuja proizvajalec.Ponudnik podpiše izjavo št 3.P 9 V kolikor naročnik ugotovi napako na rezervnem delu, bo to ugotovitev pisno posredoval ponudniku; ponudnik mora brezhibni rezervni del dobaviti v najkrajšem možnem roku, vendar najkasneje v treh delovnih (3) dneh od prejema reklamacije. Ponudnik podpiše izjavo št 3.

III.2.4) Pridržana naročila

III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:


ODDELEK IV: MERILA

IV.1) Merila za oddajo

IV.1.1) Merila za oddajo
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj.

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba:
Ne.

IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem:
ne.

IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum:
da.

IV.1.5) Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi
da.

IV.1.6) a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah:
ne

IV.1.7) Naročnik bo v postopek vključil pogajanja:
da.

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
Datum: 20. 11. 2012
Čas: 12:00

IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL

IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Do: 2. 4. 2013

IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
Datum: 20. 11. 2012
Čas: 12:30
Kraj: Maribor.


ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE

V.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti
Ne.

V.2) Dodatne informacije

ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ:
Datum: 14. 11. 2012
Čas: 12:00

DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
6. 11. 2012


Starejši razpisi

Kurilno olje (Blago)

Kurilno olje (Blago)

Gradbena dela (Gradnje)

Kurilno olje (Blago)

Kurilno olje (Blago)

Razne storitve (Storitve)

Pravne storitve (Storitve)

Vrečke za kri (Blago)

Druge storitve (Storitve)

Kurilno olje (Blago)

Gradbena dela (Gradnje)

Razne storitve (Storitve)

Propan in butan (Blago)

Zemeljski plin (Blago)

Tiskarske storitve (Storitve)